Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en partijen


1.1 Softtrader BV: Softtrader BV gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77307739, handelend onder de             naam Softtrader.

1.2 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

1.3 Leverancier: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie aan Softtrader BV verkoopt

1.4 Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie van Softtrader BV koopt.

1.5 Softwarelicentie: een gebruiksrecht op standaardsoftware.

1.6 Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende        vaststaat.

1.7 Website: de website van Softtrader BV te raadplegen via www.softtrader.nl.

1.8 Wederpartij: Leverancier of Opdrachtgever, die een overeenkomst aangaat met Softtrader BV.


Artikel 2. Aanbiedingen 


2.1 Softtrader BV behoudt zich het recht voor om een aanbieding(en) of offerte(s) strekkende tot verkoop van Softwarelicenties te wijzigen.

2.2 Persoonlijke aanbiedingen van Softtrader BV zijn gedurende 7 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Aanvaarding na het verloop van          deze periode leidt alleen tot een overeenkomst tussen Softtrader BV en Wederpartij, ingeval Softtrader BV uitdrukkelijk de aanvaarding door Wederpartij              accepteert.


Artikel 3. Registratie


3.1 Op de Website van Softtrader BV kan Wederpartij zich registreren door een account aan te maken. Tijdens de registratieprocedure kiest Wederpartij een            gebruikersnaam en wachtwoord. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Het account zal                      toegankelijk zijn door het invoeren van inloggegevens.

3.2 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens. Het is Wederpartij niet toegestaan om de inloggegevens zonder                        toestemming van Softtrader BV aan derden te verstrekken. Wederpartij stelt Softtrader BV daarnaast onverwijld op de hoogte indien de inloggegevens zijn          kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.

3.3 Het gebruik van het door Softtrader BV beschikbaar gestelde account geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Wederpartij. Indien                    Wederpartij vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van het account, dient Wederpartij dit zo spoedig mogelijk aan Softtrader BV te melden zodat er                  maatregelen genomen kunnen worden.


Artikel 4. Inkoop van Softwarelicenties


4.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de inkoop van Softwarelicenties door Softtrader BV.

4.2 Leverancier levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomsten in overeenstemming met artikel 6.

4.3 Leverancier verstrekt aan Softtrader BV alle relevante informatie met betrekking tot de Softwarelicentie, waaronder maar niet beperkt tot, informatie over:
   • de versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt;
   • de activatie van de Software;
   • het recht op onderhoud en updates van de Software;
   •  de toepasselijke licentievoorwaarden en -beperkingen.

4.4 Leverancier garandeert dat:
    (a) de Softwarelicentie met toestemming van de rechthebbende op de Software, in het handelsverkeer van een van de landen van de Europese Unie is                       gebracht;
    (b) de Softwarelicentie is verkregen voor onbepaalde duur;
    (c) er geen verdere vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van de Softwarelicentie;
    (d) de Softwarelicentie op het moment van levering niet in gebruik is;
    (e) de Softwarelicentie niet gesplitst of anderszins onvolledig is.

4.5 Leverancier zal Softtrader BV op diens eerste verzoek, onmiddellijk van alle informatie voorzien die nodig is om aan te tonen dat is voldaan aan de                        voorwaarden uit het voorgaand lid.

4.6 Leverancier zal Softtrader BV vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Softwarelicentie zoals geleverd inbreuk maakt op            een auteursrecht van deze derden. Tevens is Leverancier in dat geval gehouden tot volledige restitutie van de door Softtrader BV betaalde bedragen.Artikel 5. Verkoop van Softwarelicenties


5.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de verkoop van Softwarelicenties door Softtrader BV.

5.2 Softtrader BV levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomst en in overeenstemming met artikel 6. Softtrader BV spant zich in om hierbij            de noodzakelijke informatie voor de activatie van de Softwarelicentie Schriftelijk ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

5.3 Softtrader BV levert desgewenst advies over de werking van de Softwarelicentie. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de installatie en de                            ingebruikname van de Software. Softtrader BV is niet verantwoordelijk voor het leveren van de installatie media waartoe de Softwarelicentie strekt. Voor                vragen met betrekking tot de werking van de Software dient Opdrachtgever zich te wenden tot de rechthebbende op de software.

5.4 Opdrachtgever is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de benodigde versie van een Softwarelicentie. De Softwarelicentie kan nadat        deze ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever, niet meer worden geretourneerd anders dan met Schriftelijke toestemming van Softtrader BV.

5.5 De omvang van de Softwarelicentie is beperkt tot licentievoorwaarden van de rechthebbende op de software. Voor zover van toepassing vermeldt de                    factuur informatie over de Softwarelicentie, waaronder versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt en het recht op onderhoud en updates              van de software.


Artikel 6. Levering en leveringstermijn


6.1 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Softtrader BV aan Opdrachtgever, geschiedt, tenzij anders overeengekomen, zo snel mogelijk na              voldoening van de factuur door Opdrachtgever.

6.2 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Leverancier aan Softtrader BV dient binnen 7 dagen te geschieden na het moment dat Softtrader            BV het aanbod van Leverancier heeft aanvaard. Voldoening van de factuur aan Leverancier geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen nadat Leverancier de                      betreffende Softwarelicentie(s) ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 7. Prijzen


7.1 Alle prijzen op de Website en in brochures, prijslijst(en), aanbiedingen en overige communicatiemiddelen van Softtrader BVzijn in euro’s en exclusief                      omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Prijzen als bedoeld in voorgaand lid, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen                          aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden


8.1 Softtrader BV zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat bij aanvaarding van een        aanbieding akkoord met elektronische facturatie door Softtrader BV.

8.2 De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Indien op de factuur geen betalingstermijn is opgenomen dan geldt een termijn van 8 dagen na                            factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat            hiervoor ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente voor                                      handelstransacties verschuldigd.

8.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van            zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten (met een minimum van 250 euro), daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen,                   deurwaarders en incassobureaus.

8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel                algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt            ontbonden.

8.5 In bovenstaande gevallen heeft Softtrader BV voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder                      ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht        ontstaan.

8.6 Opdrachtgever doet afstand van alle rechten omtrent verrekening.


Artikel 9. Aansprakelijkheid


9.1 Softtrader BV is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die uit deze overeenkomst                          voortvloeien en uitsluitend voor directe schade.

9.2 De aansprakelijkheid van Softtrader BV ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot de                directe schade met een maximum van de voor de overeenkomst overeengekomen prijs. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade            meer bedragen dan EUR 10.000,-.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
       (a) redelijke en aantoonbare kosten die de betreffende partij heeft moeten maken om de ander er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te                  komen;
       (b) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
       (c) redelijke en aantoonbare kosten die betreffende partij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

9.4 Elke recht op schadevergoeding voor Wederpartij vervalt ieder geval in geval:
       (a) Wederpartij niet direct na constatering van de schadeveroorzakende gebeurtenis maatregelen heeft genomen om de schade te beperken;
       (b) Wederpartij niet binnen drie weken na bekend worden met de schade Softtrader BV op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.

9.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid        van de schadeveroorzakende partij en/of haar bedrijfsleiding.Artikel 10. Overmacht


10.1 Softtrader BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een                       omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening               komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van                      buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Softtrader BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Softtrader BV niet in staat is zijn                  verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, netwerkaanval, mobilisatie, oorlog, stremming in het          vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Softtrader BV door zijn          eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van                  Softtrader BV kan worden gevergd.

10.3 Softtrader BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer                  duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de                      andere partij.
10.4 Voor zover Softtrader BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal          kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Softtrader BV gerechtigd om het reeds                  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.


Artikel 11. Geheimhouding


11.1 Partijen zullen informatie die zijn aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen indien de informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of als de                              ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is (“Vertrouwelijke Informatie”). De inhoud van de                overeenkomst is in ieder geval vertrouwelijk.

11.2 De plicht tot het strikt vertrouwelijk behandelen van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
    • voor de datum van verstrekking in het bezit was van de ontvangende Partij;
    • verkrijgbaar is bij een derde zonder dat de derde enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
    • beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten;
    • onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.

11.3 Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De            verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk verbiedt. Indien de                            verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kortgeding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte          tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

11.4 Partijen leggen de geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel ook op aan werknemers en aan derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de                  overeenkomst en aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.


Artikel 12. Toepasselijk recht


12.1 Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten          ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Softtrader BV gevestigd is.


Artikel 13. Slotbepalingen


13.1 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter                vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en                    Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.2 Partijen zijn slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke                            toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Softtrader BV steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te                   dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

13.3 De door Softtrader BV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.


Vragen over Softtrader?

Wij staan u graag te woord! Neem contact op via 024-2022103, info@softtrader.nl of via ons contactformulier.