Privacybeleid

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Definities

Klant: Een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Softtrader.

Inhoud: Alle integrale elementen van de informatie die op de website aanwezig is, inclusief teksten, afbeeldingen en video’s.

Klantinformatie: Hieronder wordt verwezen als “Informatie (s)” die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die door https://softtrader.nl/ - Softtrader kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van klantenrelaties en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die inlogt via de bovengenoemde website.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of niet, de identificatie mogelijk maakt van de personen op wie ze van toepassing zijn” (artikel 4 van wet 78-17 van 6 januari 1978). De termen “persoonlijke gegevens”, “betrokken persoon”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)


Artikel 1. Introductie van de website 


Op grond van artikel 6 van wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, wordt aan websitegebruikers van de website Softtrader de identiteit van de verschillende belanghebbenden verteld tijdens de implementatie en follow-up :

Eigenaar: besloten vennootschap Softtrader Europe – van Welderenstraat 134, 6511 MV Nijmegen

Webmaster: Antio Scholten – info@softtrader.nl

Gastheer: Antagonist – 27B, Neptunusstraat 7521 WC Enschede – 31242022103

Afgevaardigde: Antio Scholten – info@softtrader.nl


Artikel 2. Voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten


De website is een werk van de geest dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen van de website hergebruiken, overdragen of exploiteren of werken op zijn eigen website-account.

Het gebruik van de website Softtrader impliceert de volledige aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website Softtrader worden aangemoedigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden beslist door Softtrader, die vervolgens zal proberen om de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers te communiceren. De website Softtrader wordt regelmatig bijgewerkt door verantwoordelijke Softtrader. Op dezelfde manier kunnen wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin nodig voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.


Artikel 3. Beschrijving van de geleverde diensten


De website Softtrader is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Softtrader streeft ernaar om op de website Softtrader zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door eigen makelij, hetzij door derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website Softtrader wordt ter indicatie gegeven en kan veranderen. Bovendien is de informatie op de website Softtrader niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.


Artikel 4.Contractuele beperkingen op technische gegevens


De website maakt gebruik van javascript-technologie. De internetwebsite kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien stemt de gebruiker van de website ermee in toegang te krijgen tot de website met behulp van recent materiaal dat geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie die is bijgewerkt. De website Softtrader is gehuisvest bij een aanbieder in de Europese Unie in overeenstemming met met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Niettemin behoudt het zich de mogelijkheid voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd stop te zetten, ook met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Voordelen en Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

Softtrader en host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het slecht functioneren van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, inclusief netwerkcongestie waardoor toegang tot de server wordt verhinderd.


Artikel 5. Intellectuele eigendom en vervalsingen


Softtrader bezit de intellectuele eigendomsrechten en heeft de rechten om alle items die beschikbaar zijn op de internetsite te gebruiken, inclusief teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is gegeven: Softtrader.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de website of een van de items die erop staan, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.


Artikel 6. Beperkingen van aansprakelijkheid


Softtrader treedt op als uitgever van de website. Softtrader is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

Softtrader kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de directe en indirecte schade die wordt toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de internetsite Softtrader en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties. aangegeven in punt 4, of door het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Softtrader kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of kansverlies) als gevolg van het gebruik van de website Softtrader. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Softtrader behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Nederland, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming. Dan behoudt Softtrader zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, vooral in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst , fotografie…).


Artikel 7. Beheer van persoonlijke gegevens


De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Computer and Freedom Act van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: 2016-679).


7.1 Verzameling van persoonlijke gegevens

Voor persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie op de website, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens: Softtrader Europe. Softtrader wordt vertegenwoordigd door Antio Scholten, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door Softtrader verzamelde gegevens, verbindt Softtrader zich ertoe het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, op basis van het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van behandelingen bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer Softtrader Persoonsgegevens behandelt, neemt Softtrader alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van Persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor Softtrader ze behandelt te waarborgen.


7.2 Finaliteit van de verzamelde gegevens

Softtrader verwerkt waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens:

Om navigatie op de website en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker gecontroleerde diensten en diensten mogelijk te maken: login en gegevens over websitegebruik, websitefacturering, bestelgeschiedenis, enz.
Om computerfraude (spammen, hacken …) te voorkomen en te bestrijden: computerhardware die wordt gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hashé)
Om het surfen op de website te verbeteren: login en gebruiksgegevens
Voor het uitvoeren van optionele tevredenheidsonderzoeken op Softtrader: e-mailadres
Voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres
Softtrader brengt uw persoonsgegevens niet op de markt en worden daarom alleen gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden. De website van Softtrader wordt gehost op Phoenixsite. Op dit platform worden persoonlijke gegevens verzameld, die op geen enkele wijze worden verkocht of openbaar gemaakt aan derden. Het enige doel van deze gegevensverzameling is te zorgen voor een optimale gebruikerservaring.


7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige EU-regelgeving hebben gebruikers van Softtrader de volgende rechten:

Recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledige gegevens van gebruikers recht om gegevens van persoonlijke gebruikers te vergrendelen of te verwijderen (artikel 17 van de RGPD), waar ze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is

Recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)

Recht op beperking van de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 18 RGPD)

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens automatisch worden verwerkt op basis van hun toestemming of contract (artikel 20 RGPD)

Het recht om het lot van de gegevens van gebruikers na overlijden te bepalen en om te kiezen met wie Softtrader zijn gegevens al dan niet moet delen met een eerder aangewezen derde partij

Zodra Softtrader kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en geen instructies van hem heeft, verbindt Softtrader zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor proeftijd of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe Softtrader zijn Persoonsgegevens gebruikt, deze wilt corrigeren of bezwaar wilt maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met Softtrader via:

Softtrader Europe – CEO, Antio Scholten, van Welderenstraat 6511 MV Nijmegen.

In dat geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij Softtrader wil corrigeren, bijwerken of verwijderen door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

Verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen die aan Softtrader worden opgelegd, waaronder het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kan Softtrader een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, waaronder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).


7.4 Geheimhouding van persoonlijke gegevens

Softtrader onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van klantinformatie naar een land buiten de Europese Unie of erkend als “inadequaat” door de Europese Commissie zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Het staat Softtrader echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat het voldoende waarborgen biedt onder de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: 2016-679).

Softtrader verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen wordt gecommuniceerd. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van klantinformatie aantast, bekend wordt gemaakt aan Softtrader, zal de klant de klant zo snel mogelijk op de hoogte moeten stellen en hem op de hoogte stellen van de corrigerende maatregel.


Artikel 8. Melding van incidenten


Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is volkomen veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust werden van een inbreuk op de beveiliging, zouden we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen konden nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, of deze nu op nationaal of Europees niveau zijn. We zijn toegewijd om onze klanten volledig te informeren over alle accountbeveiligingskwesties en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om hen te helpen voldoen aan hun eigen rapportageverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de Softtrader website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van Softtrader en zijn rechten zou de overdracht van de informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de website Softtrader.


8.1 Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt Softtrader netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoorden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt Softtrader alle redelijke stappen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, manipulatie of vernietiging.


Artikel 9. Hyperlinks ‘cookies’, internet ‘tags’ en Leadinfo


De website Softtrader bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van Softtrader. Softtrader heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de websites op deze manier te verifiëren, en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de website ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos uitschakelen in de deactiveringsopties die voor u beschikbaar zijn en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de diensten die door de website worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.


9.1 Cookies

Een ‘cookie’ is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna ‘cookies’ genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies zullen het apparaat van de gebruiker waarschijnlijk niet beschadigen.

Softtrader verwerkt waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de website, zoals de bekeken pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan Softtrader de inhoud van de Website, het browsen van de gebruiker, verbeteren.

Met cookies die de navigatie en / of verstrekking van de diensten die door de website worden aangeboden, vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser zo instellen dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet accepteert, zodat cookies in de terminal worden geregistreerd of, integendeel, dat ze worden verworpen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. Gebruikers kunnen hun navigatiesoftware ook zo instellen dat cookies op ad-hocbasis worden geaccepteerd of geweigerd, voordat een cookie waarschijnlijk op hun apparaat wordt geregistreerd. Softtrader informeert de Gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functies van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker weigert om cookies in zijn apparaat of browser te registreren, of als de gebruiker de reeds geregistreerde cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de website beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer Softtrader of een van zijn providers om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en weergave-instellingen of het land van waaruit het apparaat verschijnt, niet kan herkennen. verbonden zijn met internet.

Indien van toepassing wijst Softtrader elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Website en de diensten die mogelijk worden aangeboden door Softtrader, als gevolg van (i) het weigeren van Cookies door de Gebruiker. (ii) het onvermogen voor Softtrader om de Cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheren van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin u kunt zien hoe de gebruiker zijn cookiewensen kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn cookiewensen kenbaar te maken en te wijzigen. Softtrader zal ook gebruik kunnen maken van de diensten van externe providers om het te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door op de sociale netwerkpictogrammen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de Softtrader Website of in zijn mobiele app te klikken en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de website of mobiel app van Softtrader Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kan ook cookies plaatsen op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw apparaten opgeslagen als u ermee instemt, door verder te bladeren op de website of mobiele app van Softtrader De gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor Softtrader om dit soort cookies op te slaan, intrekken.


9.2 Internet-TAGS

Softtrader kan af en toe internettags gebruiken (ook wel ’tags’ of actietags, gifs van één pixel, transparante gifs, onzichtbare gifs en gifs één voor één genoemd) en deze implementeren via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zichzelf bevinden (en dus de relevante informatie opslaan, inclusief het IP-adres van de gebruiker) in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waarmee gebruikers toegang hebben tot de portal, als op de verschillende pagina’s van de portal.

Met deze technologie kan Softtrader de reacties van bezoekers op de website en de effectiviteit van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt bekeken), evenals het gebruik van de website door de gebruiker. website.

De externe aanbieder zal uiteindelijk via deze tags informatie over bezoekers van de website en andere websites kunnen verzamelen, rapporten over de website-activiteit voor Softtrader kunnen samenstellen en andere diensten kunnen verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en internet.


9.3 Leadinfo

Om het B2B-gebruik van onze website te meten, gebruiken we de oplossing van Leadinfo, gevestigd in Capelle aan den Ijssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en adressen op basis van de IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt na gebruik niet opgeslagen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en autoriteit


Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website Softtrader is onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zal uitsluitend de bevoegde rechter te Arnhem bevoegd zijn.