Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Softtrader

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Softtrader BV handelend
onder de naam Softtrader, en haar wederpartij.

Artikel 1. Definities en partijen

1.1 Softtrader BV: Softtrader BV gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 77307739, handelend onder de naam Softtrader.
1.2 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.3 Leverancier: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die
een Softwarelicentie aan Softtrader BV verkoopt.
1.4 Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
die een Softwarelicentie van Softtrader BV koopt.
1.5 Softwarelicentie: een gebruiksrecht op standaardsoftware.
1.6 Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en
de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
1.7 Website: de website van Softtrader BV te raadplegen via www.softtrader.nl.
1.8 Wederpartij: Leverancier of Opdrachtgever, die een overeenkomst aangaat met Softtrader BV.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Softtrader BV behoudt zich het recht voor om een aanbieding(en) of offerte(s) strekkende tot
verkoop van Softwarelicenties te wijzigen.
2.2 Persoonlijke aanbiedingen van Softtrader BV zijn gedurende 7 kalenderdagen geldig, tenzij
schriftelijk anders aangegeven. Aanvaarding na het verloop van deze periode leidt alleen tot
een overeenkomst tussen Softtrader BV en Wederpartij, ingeval Softtrader BV uitdrukkelijk de
aanvaarding door Wederpartij accepteert.

 

Artikel 3. Registratie

3.1 Op de Website van Softtrader BV kan Wederpartij zich registreren door een account aan te
maken. Tijdens de registratieprocedure kiest Wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord.
Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord. Het account zal toegankelijk zijn door het invoeren van inloggegevens.
3.2 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens. Het is
Wederpartij niet toegestaan om de inloggegevens zonder toestemming van Softtrader BV aan
derden te verstrekken. Wederpartij stelt Softtrader BV daarnaast onverwijld op de hoogte
indien de inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.
3.3 Het gebruik van het door Softtrader BV beschikbaar gestelde account geschiedt onder de
verantwoordelijkheid en voor risico van Wederpartij. Indien Wederpartij vermoedt dat er
misbruik wordt gemaakt van het account, dient Wederpartij dit zo spoedig mogelijk aan
Softtrader BV te melden zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

 

Artikel 4. Inkoop van Softwarelicenties

4.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de inkoop van Softwarelicenties door Softtrader BV.
4.2 Leverancier levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomsten in
overeenstemming met artikel 6.
4.3 Leverancier verstrekt aan Softtrader BV alle relevante informatie met betrekking tot de
Softwarelicentie, waaronder maar niet beperkt tot, informatie over:
 – de versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt;
 – de activatie van de Software;
 – het recht op onderhoud en updates van de Software;
 – de toepasselijke licentievoorwaarden en -beperkingen.
4.4 Leverancier garandeert dat:
       a) de Softwarelicentie met toestemming van de rechthebbende op de Software, in het
            handelsverkeer van een van de landen van de Europese Unie is gebracht;
       b) de Softwarelicentie is verkregen voor onbepaalde duur;
       c) er geen verdere vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van de Softwarelicentie;
       d) de Softwarelicentie op het moment van levering niet in gebruik is;
       e) de Softwarelicentie niet gesplitst of anderszins onvolledig is.
4.5 Leverancier zal Softtrader BV op diens eerste verzoek, onmiddellijk van alle informatie voorzien
die nodig is om aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden uit het voorgaand lid.
4.6 Leverancier zal Softtrader BV vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op de
stelling dat de Softwarelicentie zoals geleverd inbreuk maakt op een auteursrecht van deze
derden. Tevens is Leverancier in dat geval gehouden tot volledige restitutie van de door
Softtrader BV betaalde bedragen.

 

Artikel 5. Verkoop van Softwarelicenties

5.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de verkoop van Softwarelicenties door Softtrader BV.
5.2 Softtrader BV levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomst en in
overeenstemming met artikel 6. Softtrader BV spant zich in om hierbij de noodzakelijke
informatie voor de activatie van de Softwarelicentie Schriftelijk ter beschikking te stellen aan
Opdrachtgever.
5.3 Softtrader BV levert desgewenst advies over de werking van de Softwarelicentie.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de installatie en de ingebruikname van de Software.
Softtrader BV is niet verantwoordelijk voor het leveren van de installatie media waartoe de
Softwarelicentie strekt. Voor vragen met betrekking tot de werking van de Software dient
Opdrachtgever zich te wenden tot de rechthebbende op de software.
5.4 Opdrachtgever is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de benodigde
versie van een Softwarelicentie. De Softwarelicentie kan nadat deze ter beschikking is gesteld
aan Opdrachtgever, niet meer worden geretourneerd anders dan met Schriftelijke toestemming
van Softtrader BV.
5.5 De omvang van de Softwarelicentie is beperkt tot licentievoorwaarden van de rechthebbende
op de software. Voor zover van toepassing vermeldt de factuur informatie over de
Softwarelicentie, waaronder versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt en het
recht op onderhoud en updates van de software.

 

Artikel 6. Levering en leveringstermijn

6.1 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Softtrader BV aan Opdrachtgever,
geschiedt, tenzij anders overeengekomen, zo snel mogelijk na voldoening van de factuur door
Opdrachtgever.
6.2 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Leverancier aan Softtrader BV dient
binnen 7 dagen te geschieden na het moment dat Softtrader BV het aanbod van Leverancier
heeft aanvaard. Voldoening van de factuur aan Leverancier geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen
nadat Leverancier de betreffende Softwarelicentie(s) ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen op de Website en in brochures, prijslijst(en), aanbiedingen en overige
communicatiemiddelen van Softtrader BVzijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2 Prijzen als bedoeld in voorgaand lid, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Softtrader BV zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan
Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat bij aanvaarding van een aanbieding akkoord met
elektronische facturatie door Softtrader BV.
8.2 De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Indien op de factuur geen betalingstermijn is
opgenomen dan geldt een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien
dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim
zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag is Opdrachtgever
zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.
8.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten (met een minimum van 250 euro), daaronder begrepen de kosten
voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts,
indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5 In bovenstaande gevallen heeft Softtrader BV voorts het recht uitvoering van de overeenkomst
of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie
te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever
die hierdoor mocht ontstaan.
8.6 Opdrachtgever doet afstand van alle rechten omtrent verrekening.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Softtrader BV is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en uitsluitend voor directe
schade.
9.2 De aansprakelijkheid van Softtrader BV ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot de directe schade met een
maximum van de voor de overeenkomst overeengekomen prijs. In geen geval zal echter de
totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,-.
9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
       a) redelijke en aantoonbare kosten die de betreffende partij heeft moeten maken om de ander
            er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
       b) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover
            betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
       c) redelijke en aantoonbare kosten die betreffende partij heeft gemaakt ter voorkoming of
           beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
9.4 Elke recht op schadevergoeding voor Wederpartij vervalt ieder geval in geval:
       a) Wederpartij niet direct na constatering van de schadeveroorzakende gebeurtenis
            maatregelen heeft genomen om de schade te beperken;
       b) Wederpartij niet binnen drie weken na bekend worden met de schade Softtrader BV op de
            hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.
9.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schadeveroorzakende
partij en/of haar bedrijfsleiding.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Softtrader BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
onvoorzien, waarop Softtrader BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Softtrader BV
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan;
binnenlandse onlusten, netwerkaanval, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen
en in het geval dat Softtrader BV door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet
tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet
van Softtrader BV kan worden gevergd.
10.3 Softtrader BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
10.4 Voor zover Softtrader BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Softtrader BV
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Partijen zullen informatie die zijn aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen indien de
informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs
moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is (“Vertrouwelijke Informatie”). De
inhoud van de overeenkomst is in ieder geval vertrouwelijk.
11.2 De plicht tot het strikt vertrouwelijk behandelen van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien
de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
 – voor de datum van verstrekking in het bezit was van de ontvangende Partij;
 – verkrijgbaar is bij een derde zonder dat de derde enige geheimhoudingsplicht jegens de
    verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
 – beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke
    websites of diensten;
 – onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is
    ontwikkeld door de ontvangende Partij.
11.3 Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie
ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter
vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk
verbiedt. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel
(bijvoorbeeld via een kortgeding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is
beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
11.4 Partijen leggen de geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel ook op aan werknemers en aan
derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst en aan wie de
Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Softtrader BV gevestigd is.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
13.2 Partijen zijn slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te
dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. In
afwijking hiervan is Softtrader BV steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
13.3 De door Softtrader BV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als
authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.

Vragen over Softtrader?

Wij staan u graag te woord! Neem contact op via 024-2022103, info@softtrader.nl of via ons contactformulier.